SMS BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 1 – TARAFLAR

1371 sk. No:5/ Kat 7 Çankaya Konak İZMİR adresinde mukim Sanal santral (kısaca SANAL SANTRAL olarak anılacaktır) ile Bu Sözleşme Fesih edilinceye kadar çevrimiçi (online) kayıt veya herhangi bir yolla Sms sağlayıcı hizmetlerinden yararlanan; çevrimiçi veya Ek’te bulunan matbuu başvuru formunda bilgileri yazılı olan kişi veya kurum (kısaca MÜŞTERİ), işbu sözleşmenin taraflarını oluştururlar. Başvuru Formunda belirtilen adresler taraflar için mutlak tebligat adresleridir.

MADDE 2 – TANIMLAR KISALTMALAR VE EKLER

2.1 TANIMLAR, KISALTMALAR

 

SÖZLEŞME: Taraflar arasında imzalanmış olan işbu Sözleşme’yi ifade eder.

TARAF/TARAFLAR: “Taraf”, SANAL SANTRAL veya BAYİ‘yi tek başlarına, “Taraflar” ise her ikisini beraberce ifade eder.

BAYİ: SANAL SANTRAL ile arasındaki özel anlaşma uyarınca, ürün/hizmet geliştirme, programlama, kendi marka ve görseliyle satış yapma ve sair işlemleri yapmak üzere SANAL SANTRAL’in yetkilendirdiği, SANAL SANTRAL’in sunmuş olduğu çözüm ve hizmetlerin satış, pazarlama, destek faaliyetlerini, şirket’in pazarlama ve satış politikaları dahilinde hareket eden, ticari kuruluş.

ÜRÜN VE HİZMETLER: SANAL SANTRAL bünyesinde bulunan SMS gönderim hizmetleri, SMS Gönderim Alt Yapısı, teknik desteği ve SANAL SANTRAL’ in bünyesine katacağı yeni ürün ve hizmetleri kapsar.

TARİFE: Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, BAYİ, Taahhütlü ve Taahhütsüz olarak uygulanan fiyat listesidir.

SMS : (Short Message Service – Kısa Mesaj Servisi), mobil telefonlar aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajlar.

ABONELİK : BAYİ’nin Müşteriden istenilen evraklar Müşterinin hazırlamasını sağlaması, Gerekli Müşteri bilgileri ile Sisteme tanımlamaların yapılması ile birlikte Müşterinin ilk kontör alımı (Kredili tarife) veya ilk SMS gönderimi ile başlayan müşteriye hizmet kullandırma işlemidir.

ABONE: Aboneliğini tamamlamış Müşteridir.

ONLİNE SERVİSLER: www.cagrisms.com , www.cagrisms.net , www.cagrisms.biz içinde yer alan web sayfalarından oluşan tüm hakları SANAL SANTRAL’e ait olan içerik sayfaları.

ORIGINATOR: Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI: İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp, imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşme başlangıcından itibaren 1 yıldır.

MADDE 3 – KONU

İşbu sözleşmede, BAYİ’nin; SANAL SANTRAL’in SMS altyapısını ve teknik desteğini kullanarak, müşterilerine kısa mesaj gönderim hizmetleri verebilmek ve pazarlama hizmetlerini gerçekleştirmek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE 4 – TARAFLARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 SANAL SANTRAL BAYİ’nin, SANAL SANTRAL Kısa Mesaj gönderim sistemini kullanarak Kısa Mesaj gönderebilmesi yada BAYİ’nin Kendi Müşterilerine Kısa Mesaj pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi için BAYİ’ye aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarına sağlayacaktır;

Sanal Santral sms kısa mesaj gönderme yazılımı ve Online servisler

Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen BAYİ‘nin, SANAL SANTRAL sunucularına erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayan ara Yazılımlar ve servisler

BAYİ’lerin abonelik ve diğer işlemlerini yönetebilmeleri için Yönetici Sayfası

4.2 SANAL SANTRAL gerekli gördüğü durumlarda BAYİ’yi ürün ve hizmetleri hakkında eğitmek amacıyla toplantılar düzenler.

4.3 SANAL SANTRAL, BAYİ’ nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, müşteri hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır.

4.4 SANAL SANTRAL BAYİ’ye her türlü uyarı ve ikazını yazılı olarak BAYİ’nin vermiş olduğu iletişim bilgilerine Faks, e-mail, resmi tebliğ, posta veya kargo gibi yöntemlerle yapacaktır. Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve ikazlardan doğabilecek sorunlardan BAYİ sorumlu kabul edilemeyecektir.

 

SANAL SANTRAL, SMS BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

4.5 GSM Operatörleri tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve SANAL SANTRAL’in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden SANAL SANTRAL sorumlu tutulamaz.

 

4.6 BAYİ’ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden SANAL SANTRAL sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak BAYİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta SANAL SANTRAL ’e sorumluluk tevcih edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde SANAL SANTRAL hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından SANAL SANTRAL’in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük BAYİ’ye ait olup SANAL SANTRAL’in bütün maddi ve manevi zararları BAYİ tarafından tazmin edilecektir.

4.7 SANAL SANTRAL, BAYİ’nin talep etmesi halinde, web sayfalarının hazırlanması ve/veya güncelleştirilmesi işlemini ücret karşılığı ayrıca yapacak veya dilediği bir alt müteahhide yaptırabilecektir. Şu kadar ki alt müteahhit tarafından yapılan işlemlerden ve gecikmelerden SANAL SANTRAL sorumlu olmayıp BAYİ tarafından SANAL SANTRAL’in sorumluluğuna başvurulamayacaktır.

4.8 BAYİ tarafından yapılacak olan her türlü ticari faaliyetten kaynaklan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet BAYİ’ye ait olup, müşteri ile SANAL SANTRAL arasında bu konuda ayrı ve özel bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet BAYİ’ye aittir.

4.9 Hizmet’in verilmesi sırasında Türk Telekom A.Ş.’den ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, Türk Telekom A.Ş. ve/veya diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, SANAL SANTRAL sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, BAYİ ’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da SANAL SANTRAL’ in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak yada tamamen durabilir. SANAL SANTRAL ’in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. SANAL SANTRAL, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri BAYİ’lerine duyuracaktır.

4.10 GSM operatörlerinin veya Servis Sağlayıcılarının veya devletin yürürlüğe koyduğu yeni vergiler durumunda; SANAL SANTRAL BAYİ’nin köntürlerinin kullandırılmasından zarara uğrayacağını tespit ederse, köntür tutarlarından kesinti yapabilir veya hiç vermeyebilir. Bu durumun sadece SANAL SANTRAL’in kesin zarara uğrayacağı durumlarda uygulanır ve SANAL SANTRAL durumu BAYİ’ ye yazılı olarak bildirir.

4.11 BAYİ’nin kendi müşterileriyle ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek problemlerden SANAL SANTRAL sorumlu değildir.

4.12 BAYİ ve Müşterileri göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken SANAL SANTRAL tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenlerle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan SANAL SANTRAL sorumlu değildir. SANAL SANTRAL’in bahsedilen format ve teknik kuralları herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.

4.13 BAYİ tarafından kullanılacak her türlü ilan, pano ve matbuatında SANAL SANTRAL ’e ait logo, marka, web sitesi (mevcut olan veya oluşturulacak web sayfasının tamamından veya bir kısmından alıntılar yapılması veya benzerlerinin kullanılması v.b.), amblem, ticari unvanı ve işletme adına kullanabilmek için yazılı onay alınması gereklidir.

4.14 BAYİ faaliyetlerini T.C. yasalarına, rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecektir.

4.15 SANAL SANTRAL’in aynı bölge içerisinde birden fazla BAYİ ile BAYİ’lik Sözleşmesi yapma hakkı saklıdır.

4.16 BAYİ, SANAL SANTRAL’in ve Operatörlerin Müşterilerin Aboneliği için istemiş olduğu Sözleşmeleri ve diğer evrakları kendi müşterileri ile hazırlatmalı 3 (üç) gün içinde bu belgeleri ekleri ile beraber SANAL SANTRAL ’e ulaştırmalıdır. Aksi takdirde satış gerçekleşmez.

4.17 BAYİ, SANAL SANTRAL’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya isteği dışında gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından SANAL SANTRAL’e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda SANAL SANTRAL’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

SANAL SANTRAL, SMS BAYİ SÖZLEŞMESİ

4.18 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, BAYİ’nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi vb. hallerde BAYİ, SANAL SANTRAL’den hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz

4.19 Bayi Müşteriye SANAL SANTRAL ve bağlı GSM Operatörü Ürün ve hizmetleri hakkında tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Bu bilgileri öğrenmek ve Ekiplerine bu bilgileri aktarmakla yükümlüdür. Yanıltıcı bilgi vererek Müşterinin herhangi bir mağduriyetinden kaynaklanan tüm tazminatlarda Bayi’ye rücu edilir.

MADDE – 5 DİĞER HÜKÜMLER

5.1 BAYİ aracılığı ile sattırılacak ürün ve hizmetler aksi belirtilmedikçe Mesaj gönderim hizmeti ile sınırlı olup bunlar dışında yeni ürün ve hizmetlerin satışı hususu gündeme gelirse tarafların anlaşacağı koşullarda, sözleşmeye ekler yapmak suretiyle mümkün olacaktır.

5.2 Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

5.3 BAYİ Madde 4.1’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı hizmetlerinin tek hak ve imtiyaz sahibinin SANAL SANTRAL olduğunu, SANAL SANTRAL’in haber vermeksizin bu ürünün özelliklerini değiştirebileceğini, bu yazılımlar içerisinde yer alan reklam alanlarının tüm haklarının SANAL SANTRAL’e ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5.4 BAYİ, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine teslim edilen Şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, BAYİ ’ye özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konuda SANAL SANTRAL ’den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. BAYİ, kendisine teslim edilen bu bilgilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü Müşteri şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda SANAL SANTRAL‘den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5 Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Kısa Mesajlar içinde uygulanması durumunda, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6 SANAL SANTRAL tarafından BAYİ’ye yapılacak bildirimler, mail veya SMS veya SANAL SANTRAL’in web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

5.7 SANAL SANTRAL Tüm Ürün, Ürün eklentileri ve SMS fiyat tarifelerini Çevrimiçi veya diğer yollarla açıkça duyurur. BAYİ Bu fiyat tarifeleri üzerinden müşterilere satış yapar.

MADDE 6 – VERGİ VE MASRAFLAR

Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar SANAL SANTRAL ve BAYİ tarafından ortak (%50 BAYİ, %50 SANAL SANTRAL) olarak karşılanacaktır.

MADDE 7 – DEVİR, TEMLİK VE TEMSİL YASAĞI

7.1 BAYİ, SANAL SANTRAL’in yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri, Sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir üçüncü şahsa veya Firmaya devir ya da temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme SANAL SANTRAL tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; BAYİ, SANAL SANTRAL’in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

7.2 İşbu Sözleşme kapsamında Taraflardan hiç biri, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp; diğer Tarafı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. Taraflardan hiçbiri, diğer Taraf adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla (gerçek ya da tüzel kişiler) herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

MADDE 8 – FERAGAT

Taraflardan birinin Sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.

 

SANAL SANTRAL, SMS BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1 Taraflardan her biri sözleşmenin süresinin hitamından (1) bir ay öncesinden yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi gerekçe göstermeksizin fesih edebilir. Bu süre içerisinde BAYİ ve sorumluluğunda bulunan kullanıcılar sistemi kullanamayacaklardır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa fesih, sözü edilen bildirim tebliğinden itibaren yürürlüğe girer.

9.2 Birinci bentte sözü edilen fesih sebebi sınırlanmaksızın aşağıda maddeler halinde sayılan olayların her biri, BAYİ’nin veya sorumluluğundaki kullanıcıların neden olduğu veya sözleşmenin ruhuna ve amaçlarına aykırı bir olay ve fiil teşkil edeceğinden kesin fesih nedenidir. Fesih derhal veya bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girer, SANAL SANTRAL’in tazminat hakları saklıdır.

1. BAYİ’nin 1 yıl boyunca 50 aboneden fazla abone oluşturmaması.

2. BAYİ’nin Müşterileri sözleşme yapmaması veya bu sözleşmelerin zamanında SANAL SANTRAL’e sunulmaması, BAYİ’nin sözleşmeyi ve sözleşmeyle kendisine tanınan herhangi bir hakkı fiilen satması, devir veya temlik etmesi veya devir veya temlike teşebbüs etmesi

9.3 SANAL SANTRAL’in çalışma prensiplerine aykırı davranan, maddi kaybına neden olan hallerin SANAL SANTRAL tarafından tespiti hali de kesin fesih nedenidir.

9.4 Sözleşme sona erdiğinde veya fesih edildiğinde SANAL SANTRAL ve BAYİ yeni bir sözleşme yapmazlar veya süreyi uzatmazlarsa, iş bu fesih BAYİ’nin Müşterilerinin sözleşmesinin fesih edildiği anlamına gelir, Müşteriler SANAL SANTRAL ’den herhangi bir talepte bulunamaz. Böylesi bir talep olur ve/veya bir tazminat ödenirse SANAL SANTRAL BAYİ’ye rücü eder.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEP

10.1 SANAL SANTRAL’in kontrolü dışında gelişen ve SANAL SANTRAL’in bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirecektir (örneğin, grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun yada olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, su baskını, benzeri tabii afetler v.b.) mücbir sebep dolayısı ile sorumlu tutulmayacaktır.

10.2 Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf durumu ilgili makamlardan alacağı belge ile birlikte diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken acil önlemler konusunda anlaşma sağlayacaklardır.

10.3 Mücbir sebep durumun iki (2) ay devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, bu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir.

10.4 Mücbir sebep durumu bu iki (2) aydan sonra bir (1) ay daha devam eder ve Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaz ise Taraflardan herhangi biri bu Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda Taraflar Sözleşme’nin uygulanmamış kısmı ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE GEÇERLİLİĞİ

11.1 Sözleşme Sanal Santral Sms BAYİLİK sistemine kayıt işlemine veya sözleşmenin imzalanmasına müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. BAYİ, çevrimiçi kayıt veya herhangi bir yolla SANAL SANTRAL hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

11.2 SANAL SANTRAL BAYİ’lik hizmetinin BAYİ tarafından kullanılıyor olması bu sözleşmenin kabulü anlamına gelir.

MADDE 12 – DELİL ANLAŞMASI

Taraflar, bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların hallinde, SANAL SANTRAL’in dijital ortamda sakladığı kayıtların kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

MADDE 13 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

13.1 Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir.

13.2 Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, yetkili mahkemenin İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır.

 

SANAL SANTRAL, SMS BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

EKLER

1. BAŞVURU FORMU

2. İMZA SİRKÜLERİ, VERGİ LEVHASI, KİMLİK FOTOKOBİSİ VE DİĞER EVRAKLAR

 

 

SANAL SANTRAL A.Ş.                                                                                                                                                                     BAYİ 

Yetkili AD/SOYAD :                                                                                                                                                                          Yetkili AD/SOYAD :

İMZA :                                                                                                                                                                                             İMZA 

TARİH :                                                                                                                                                                                           TARİH :